Dodaj tu swój tekst nagłówka

 

REGULAMIN SKLEPU

INFORMAJCE OGÓLNE, DEFINICJE
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego na stronie internetowej https://ankier.com.pl prowadzonego przez spółkę EUWORLD s.c. 52-210 Wrocław ul. Strachowskiego 45
Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów w Sklepie;
Produkt – przedmioty oferowane w ramach sklepu,
Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www. ankier.pl
Sklep– serwis internetowy dostępny pod adresem www.ankier.com.pl (za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia na stronie www.ankier.com.pl na zakup Produktów )
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Właścicielem a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego
Sprzedawca/Właściciel  –   przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzący działalność w ramach spółki cywilnej pod nazwą EUWORLD S.C. z siedzibą pod adresem ul. Strachowskiego 45, 52-210 Wrocław
NIP 8992923337, Regon 521756163, tel. 510404807
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość produktu.
Usługa – odpłatna Usługa świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na wykonaniu indywidualnego graweru wskazanego przez Kupującego.
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Podmiot świadczący usługi – przewoźnik wybrany przez Klienta w toku składania zamówienia (np. Inpost, GLS, DPD, UPS, Poczta Kurier 48 i inni)
Materiały użyte do prezentacji produktów, tj.: filmy, opisy i inne są częścią Sklepu, stanowią własność jego Właściciela i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody Właściciela.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Ankier.com.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym Ankier.com.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Umowy sprzedaży zawierane w Sklepie Internetowym Ankier.com.pl są umowami zawartymi na odległość w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 o prawach konsumenta (Dz. U z 2020 roku poz. 287 z późn. zm.).
Do korzystania ze Sklepu Internetowego Ankier.com.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego Ankier.com.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są: komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera, oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
Sklep internetowy Ankier.com.pl świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
a) umożliwianie zawieranie na odległość sprzedaży towarów w Sklepie internetowym zgodnie z niniejszym Regulaminem,
b) umożliwienie rejestracji kont klientów w Sklepie internetowym,
c) przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów.

KORZYSTANIE ZE SKLEPU

Zamówienie może być złożone wyłącznie przez osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Sklepu należy dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i informacji zawartych na stronie internetowej Sklepu.
Klient w celu zakupu Produktów dodaje je do tzw. koszyka. Koszyk to element Sklepu, gdzie Klient przenosi Produkty, które zamierza zakupić. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Produkty, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.
W toku procesu Zamówienia Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności i inne. Finalizując zamówienie Klient akceptuje regulamin sklepu oraz politykę prywatności.
Klient w toku procesu Zamówienia może dokonać rejestracji. Rejestracja może być niezbędna do późniejszego korzystania z Produktów elektronicznych ( w tym śledzenia postępu realizacji złożonego zamówienia, historii zamówień itp.)
Rejestracja Klienta w Sklepie umożliwia zapamiętanie w bazie danych Sklepu danych osobowych Klienta oraz historii jego Zamówień.
Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie hasło. Proces rejestracji jest szyfrowany odpowiednim protokołem.
Klient jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Zamówienia na Produkty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.
Wypełniając formularz Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, dokładnego adresu zamieszkania oraz adresu dostawy (jeżeli jest wymagany i różny od adresu zamieszkania).
Podany adres e-mail mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter) zaznaczając odpowiedni checkbox.
Klient przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:
głównych cechach Produktu,
łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Produkt wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach,
możliwości odstąpienia od umowy.
Klient wyraża wolę zawarcia Umowy sprzedaży poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.
Złożenie zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy sprzedaży, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.
Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu.
Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy bądź przez innego operatora płatności.
W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
Promocje w Sklepie Internetowym nie łączą się z innymi promocjami (w tym kodami, kuponami i kartami rabatowymi, wyprzedażą ani przecenami) chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

  CENY, PŁATNOŚCI I DOSTAWA

Wszystkie ceny Produktów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Sklepem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia.
Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT przesyłany drogą elektroniczną. Na żądanie Klienta dowód zakupu zostanie doręczony w wersji papierowej.
Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób:
szybkim przelewem poprzez system blik, przelewem online za pośrednictwem serwisu PayU, Przelewy24,
przelewem bankowym,
Zamówienia na Produkty realizowane są po otrzymaniu płatności poprzez wysyłkę Produktu lub instrukcji skorzystania z Produktu w wiadomości email. Wysyłka Produktu następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, chyba, że opis produktu wskazuje co innego np. wydłużony termin realizacji indywidualnego zamówienia. 
Dostawa Produktów następuje w sposób wybrany przez Klienta w toku składania Zamówienia. Koszt dostarczenia przesyłki podawany jest Klientowi po dokonaniu wyboru Produktów oraz po dokonaniu wyboru sposobu zapłaty.
Wysyłka Produktów następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, nie później niż w terminie do 15 dni roboczych po otrzymaniu płatności. Do czasu dostawy Produktów należy doliczyć czas realizacji dostawy przez Podmiot świadczący usługi dostawy. Czas dostawy, jej koszt oraz Podmiot świadczący usługi dostawy zostanie podany w toku składania Zamówienia.
Dostawa Produktów odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy sprzedaży z Produktu kupionego w Sklepie z zastrzeżeniem punktu dotyczącego wyjątków prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Sklepu lub na adres e-mail podany w Regulaminie.
W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
W razie odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży dotyczącej Produktu Klient zobowiązany jest zwrócić Produkt najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił.
Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny uiszczonych przez Klienta, w tym kosztów dostarczenia sprzedanych Produktów Klientowi z zastrzeżeniem , że Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Sprzedawcę nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem należności otrzymanych przez Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

  WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do 
  umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst 
  jednolity z dnia 23 stycznia 2019, Dz.U. z 2019 r. poz. 134, z późniejszymi zmianami):

W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Produktami takimi są w szczególności wszelkie obrączki ślubne w tym karbonowe zamawiane u producenta zgodnie z indywidualnymi parametrami wskazanymi przez Klienta – m.in. rodzaj surowca, rodzaj kamienia, rozmiar obrączki, grawer, a także pierścionki z kamieniami szlachetnymi. 
W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

  WARUNKI REKLAMCJI

Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie określonym w art. 43b ust.2 lub ust. 3 Ustawy, jeżeli Konsument został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha produktu odbiega od wymogów zgodności z umową określonych tam oraz, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak tej cechy.
Sklep Internetowy jest odpowiedzialny wobec Klienta, za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia Konsumentowi i ujawniony przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Konsumentowi.
Sklep Internetowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego udzielą odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne.
W celu wykonania uprawnień związanych z niezgodnością Produktu z umową, Klient powinien zgłosić do sklepu Internetowego, który zakupiony przez niego produkt jest niezgodny z umową, przedstawić dowód zakupu reklamowanego Produktu, oraz opisać na czym polega niezgodność.
Reklamacja na niezgodność produktu z umową, może zostać złożona przez Konsumenta poprzez: 
a) pisemne zgłoszenie na adres: Euworld s.c. 52-210 Wrocław ul. Strachowskiego 45
b) w formie elektronicznej, na adres kontakt@euworld.pl
W przypadku, w którym Sklep Internetowy odpowiada za niezgodność produktu z umową, rozstrzygając reklamację, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpowiedzialności sprzedawcy za brak zgodności towaru z umową oraz biorąc pod uwagę żądania Konsumenta wymieni lub naprawi Produkt.
Jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów, Sklep Internetowy może zaproponować wymianę Produktu zamiast żądanej naprawy lub naprawę Produktu zamiast żądanej wymiany. 
Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpić od umowy, gdy:
a) Sklep internetowy odmówi doprowadzenia Produktu do zgodności z umową albo nie doprowadził Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta; 
b) Brak zgodności produktu z umową występuje nadal, pomimo podjęcia przez Sklep internetowy prób doprowadzenia do jego zgodności z umową;
c) Brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienia od umowy bez wcześniejszego skorzystania z prawa do wymiany lub naprawy Produktu.  
W przypadku złożenia przez Konsumenta skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sklep internetowy zwróci Klientowi należności zgodnie z przepisami Ustawy. 
W stosunku do Klientów, którzy nie są Konsumentami, Sklep internetowy wyłącza odpowiedzialność (rękojmię) za wady sprzedanych Produktów.
Działając na podstawie art. 14 ust 1 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) uprzejmie informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR). Informujemy, iż dla konsumentów w Polsce dostępne są następujące, pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: za pomocą miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

GWARANCJA


Wszystkie Produkty zakupione za pośrednictwem Sklepu internetowego są objęte 24 miesięczną gwarancją. 
W przypadku braku zgodności Produktu z umową, Konsumentowi przysługują środki ochrony prawnej wynikające z Ustawy. Gwarancja nie wyklucza ani ni ogranicza uprawnień Konsumenta z tego tytułu

  WYMAGANIA TECHNICZNE, FUNKCJONALNOŚĆ I INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH,  
  ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Sprzedawca świadczy na  rzecz  Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu zawarcia umowy o dostarczenie Produktów elektronicznych oraz fizycznych.
Do zawarcia umowy sprzedaży nie jest konieczne posiadanie konta w Sklepie.
Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Sklepu następuje nieodpłatnie. Nabycie Produktów dostępnych w Sklepie następuje odpłatnie.
Do złożenia zamówienia i skorzystania z funkcjonalności Sklepu, a także do skorzystania z Produktów elektronicznych, konieczne jest:
posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania zakupów w Sklepie),
przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje, z włączoną obsługą języka JavaScript,
włączona obsługa cookies w przeglądarce,
dostęp do Internetu,
zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,
możliwość odtwarzania materiałów wideo (do korzystania z niektórych Produktów elektronicznych).
Sklep wykorzystuje pliki cookies w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. Klient może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Sklepu, wysyłając wiadomość email pod adres kontakt@euworld.pl lub listownie na adres Sprzedawcy.
Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres wskazany w reklamacji.
Sprzedawca zapewnia dostęp do Produktów cyfrowych dostępnych w Sklepie przez czas nieoznaczony.

  DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży oraz zapewnienia dostępu do Produktów elektronicznych.
Właściciel Sklepu wydaje newsletter, w którym zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty i nowych Produktów. Newsletter jest wysyłany tylko do Klientów, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera.
Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi zrealizowanie Zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w polityce prywatności.

  POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Kupującego związane z jego danymi osobowymi.
Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.
Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.
Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.
Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe:
adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu;
miejsca wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów  dostawy
Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu zamówienia zawiera polityka prywatności.

OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM,

Klient Sklepu Internetowego Ankier.com.pl ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.,
Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy
Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym Ankier.com.pl oraz wizytówce  Opinie o Ankier.com.pl<0>TrustMate.io.</0>,
Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.,
Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.,1.7.Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Właściciel dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem będącym konsumentem a Właścicielem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu
dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023
Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Ankier.com.pl

 

Shopping Cart
Scroll to Top